Nawigacja

 • Nauka zdalna

  Drodzy Rodzice i Uczniowie !

  W związku z decyzją Premiera  RP , od dnia 26 października 2020 roku uczniowie klas IV-VIII przechodzą na tryb nauki zdalnej. Od poniedziałku wszyscy uczniowie powyższych klas będą uczestniczyć w lekcjach zgodnie z planem, poprzez połączenie się z nauczycielem na platformie edukacyjnej Teams. Zdalne uczestnictwo w lekcjach jest obowiązkowe, na każdej lekcji będzie sprawdzana obecność.

  W razie pytań bądź wątpliwości proszę o kontakt z sekretariatem szkoły pod nr tel. 91-311-88-20.

  Uczniowie klas I-III oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych mają zajęcia w szkole/przedszkolu zgodnie z planem. Dla uczniów klas I-III opieka świetlicowa pozostaje bez zmian.

  Z poważaniem

  Dyrektor szkoły Elżbieta Walczyk

   

  DOC231020-23102020123537.pdf

   

 • Światowy Dzień Uśmiechu

  Światowy Dzień Uśmiechu

  02.10.2020r.

   

  Radosne święto obchodzone w pierwszy piątek października od 1999 roku. Pomysłodawcą tego dnia był Harvey Ball, autor znanego na całym świecie symbolu żółtej uśmiechniętej buzi, tzw. „smiley face”, stworzonej w 1963 roku. Symbol ten reprezentować ma dokładnie to, co na co dzień chcemy widzieć jak najczęściej u innych ludzi – bezinteresowny uśmiech i radość życia. Bo jak się okazuje, znane od wieków powiedzenie „śmiech to zdrowie” to nie tylko metafora. W ciągu ostatnich kilku dekad rozwinęła się nawet nowa dziedzina badań nad tym zjawiskiem, zwana gelotologią. Dzięki niej potwierdzono naukowo, że śmiech rozluźnia i odstresowuje, przyczyniając się do wzmocnienia układu odpornościowego organizmu. Ponadto stymuluje wydzielanie endorfin, czyli hormonów szczęścia. Oznacza to, że nawet zmuszanie się do uśmiechu może poprawić nastrój. Pod względem stopnia aktywacji mózgu uśmiech jest porównywalny z efektem zjedzenia kilkuset czekolad. Istnieje aż 19 rodzajów uśmiechu, które angażują od 5 do 53 mięśni twarzy. Częstotliwość uśmiechu zmienia się z wiekiem – podczas gdy dzieci szczerzą zęby (lub dziąsła – w przypadku tych najmłodszych) nawet kilkaset razy dziennie, u dorosłych liczba ta spada nawet 10-krotnie. Jeśli więc chcemy podnieść tę niezadowalającą średnią, wystarczy spojrzeć na swoje pociechy lub częściej przebywać w towarzystwie osób uśmiechniętych – szwedzcy naukowcy dowiedli, że śmiech jest po prostu zaraźliwy.

 • Kasztanobranie

  Zachęcamy wszystkich uczniów do zbiórki kasztanów.

   

 • Pełna miska dla schroniska w Dobrej

  Do 30 października trwa nasza akcja

  "Pełna miska dla schroniska w Dobrej"

  Zbieramy:

  karmę suchą oraz w puszkach

  koce, kołdry, legowiska

  zabawki

   

  Zachęcamy wszystkich uczniów i rodziców do wzięcia udziału w akcji. 

   

 • X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

  Szanowni Rodzice,

  nasza szkoła uczestniczy w akcji X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia organizowanej 2 października 2020 r. pod hasłem:

  Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

  Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogą popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.

  Zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w akcji w gronie rodzinnym!

  Więcej informacji: www.wmtday.org.

   

  Z życzeniami miłej i pożytecznej zabawy!

                                                                            Magdalena Olek

                                                                            Julita Pszczółkowska

                                                                                             

   

   

 • Procedura bezpieczeństwa

  Procedura bezpieczeństwa

  w okresie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2

  w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach

  zwana dalej „szkołą” lub „placówką oświatową”.

   

   

  Zasady i tryb postępowania w zakresie bezpieczeństwa na terenie placówki oświatowej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-Cov 2.

   

  ADRESACI:  Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy

  CEL:             zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz nauczycieli i pracowników

                       niepedagogicznych i zapewnienie higienicznych warunków pobytu w placówce

                       oświatowej oraz zminimalizowanie ryzyka zachorowania na COVID 19.

   

  SPIS TREŚCI:

  1. Postanowienia ogólne;

  2. Szczególne zasady w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu w placówce oświatowej;

  3. Obowiązki rodziców/ opiekunów;

  4. Obowiązki uczniów;

  5. Organizacja żywienia w placówce oświatowej;

  6. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracowników placówki;

   

   

  § 1.

  Postanowienia ogólne

  1. Niniejsza procedura została opracowana na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. Poz. 910 tj.), przepisów wykonawczych Ministra Edukacji Narodowej, wytycznych przeciwepidemicznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek obowiązujących od 1 września 2020 r.
  2. Dyrektor placówki oświatowej w realizacji zadań wskazanych w niniejszej procedurze współpracuje z organem prowadzącym szkołę (Wójtem Gminy Dobra) oraz państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym.
  3. Dyrektor szkoły opracowuje wewnętrzny regulamin lub procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych oraz aktualne przepisy prawa.
  4. Dyrektor może zawiesić zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów i wprowadzić wariant funkcjonowania szkoły w sposób:
  1. kształcenie hybrydowe –tj. prowadzenie niektórych zajęć lub zajęć dla wybranych grup, klas, grupy częściowo w formie stacjonarnej i częściowo z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
  2. kształcenie zdalne – tj. całkowite zawieszenie zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzenie w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). 
  1. O kształceniu zdalnym w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć decyduje dyrektor placówki oświatowej, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. O zawieszeniu zajęć informuje się Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty.
  2. Zawieszone zajęcia realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość- zgodnie z przepisami odrębnymi. 

   

   

  § 2.

  Szczególne zasady w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu w placówce oświatowej

  1. W placówce oświatowej do niezbędnego minimum ogranicza się liczbę przebywających na jej terenie osób z zewnątrz.
  2. Wyznacza się strefy wyłączone z ruchu na terenie placówki oświatowej dla osób z zewnątrz.
  3. Każda osoba wchodząca z zewnątrz zobowiązana jest odnotować swoją obecność poprzez przekazanie pracownikowi szkoły swoich danych osobowych: imienia, nazwiska, danych kontaktowych (telefon, e-mail) oraz pracowników placówki, które odwiedza. Gromadzenie w/w danych ma na celu umożliwienie niezwłocznego kontaktu w razie podejrzenia zarażenia koronawirusem  któregoś z pracowników szkoły i ustalenie osób, które miały kontakt z chorym.
  4. Pracownik placówki oświatowej może dokonywać pomiaru temperatury u osób odwiedzających szkołę.
  5. Wszystkie osoby trzecie wchodzące do placówki zobowiązane są dezynfekować dłonie oraz zasłaniać usta i nos za pomocą środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice), a ponadto zachować dystans min.  1,5 m od innych osób. Osoby, które nie poddadzą się wskazanym procedurom nie zostaną wpuszczone do budynku placówki. Placówka oświatowa umożliwia skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
  6. W razie potrzeby wejścia do budynku placówki w celu np. odwiedzin sekretariatu czy spotkania z nauczycielem lub dyrektorem należy ten fakt zgłosić pracownikowi placówki obecnemu przy wejściu. Wejście do sekretariatu i gabinetu dyrektora placówki oświatowej ogranicza się do obecności jednocześnie jednej osoby w w/w pomieszczeniach, za wyjątkiem sytuacji koniecznej obecności innej osoby jako opiekuna osoby wymagającej opieki, np. osoby niepełnosprawnej itp. Zaleca się wcześniejsze umawianie wizyt.
  7. Pracownicy i współpracownicy placówki oświatowej mają obowiązek dezynfekcji dłoni, a w sytuacji bezpośredniego bliskiego kontaktu z osobą z zewnątrz lub uczniem/uczniami-zakładania środków ochrony osobistej (maseczki lub przyłbicy) oraz zachowania dystansu co najmniej 1,5 m od tej osoby/osób.
  8. Przy wejściu do szkoły oraz w salach zajęć umieszczone są środki do dezynfekcji rąk.
  9. Sale zajęć, szatnie, ciągi komunikacyjne wietrzy się cyklicznie, nie rzadziej niż raz na godzinę
  10. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach, sprzęt sportowy, miejsca częstego dotykania (poręcze klamki, włączniki światła, blaty itp.)  regularnie są dezynfekowane.
  11. W szkole ogranicza się do niezbędnego minimum kontakt pracowników niepedagogicznych z uczniami oraz nauczycielami.
  12. Sekretariat oraz portiernia szkoły zostaje odizolowana od przestrzeni ogólnodostępnej przezroczystą ścianką.
  13. Ogranicza się realizację zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, w tym ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe.
  14. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
  15. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
  16. Pracownicy placówki oświatowej monitorują systematycznie realizację codziennych prac porządkowych, utrzymania czystości, dezynfekcji pomieszczeń, poręczy, klamek, przedmiotów wyposażenia szkoły.
  17. W pomieszczeniach placówki umieszczone są informacje z zasadami prawidłowego mycia rąk, zachowania dystansu społecznego, a przy głównym wejściu informacje kontaktowe do właściwej miejscowo stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala oraz organu prowadzącego placówkę oświatową.
  18. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
  19. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
  20. Dopuszcza się ograniczenie liczby dzieci przebywających jednocześnie w świetlicy szkolnej.
  21. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
  22. Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
  23. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
  24. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
  25. Na terenie placówki zapewnia się pojemniki do wyrzucania jednorazowych maseczek i rękawic ochronnych.

   

  § 3.

  Obowiązki rodziców/ opiekunów

  1. Do budynku placówki oświatowej rodzic /opiekun odprowadzający dziecko/ dzieci może wejść pod warunkiem zachowania poniższych zasad:
  • przyprowadzanie do szkoły tylko zdrowego dziecka/dzieci bez jakichkolwiek objawów chorobowych o charakterze infekcji wirusowej,
  • jeden rodzic/ opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  • korzystanie tylko z wyznaczonego wejścia do budynku szkoły,
  • zachowanie dystansu od innych opiekunów z dzieckiem - min. 1,5 m. lub oczekiwanie na wejście do wyznaczonego pomieszczenia, gdy w środku przebywają inne osoby,
  • zachowanie dystansu od pracowników placówki oświatowej – min. 1,5 m.
  • zasłanianie ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy,
  • dezynfekcja dłoni za pomocą dostępnych w placówce środków dezynfekujących,
  • stosowanie się do instrukcji i poleceń pracowników szkoły.

   

  1. Rodzic /opiekun odbierający dziecko ze szkoły oczekuje w wydzielonej strefie, a pracownik szkoły informuje nauczyciela o przybyciu rodzica/ opiekuna. Wychowawca organizuje odprowadzenie dziecka do wyjścia.
  2. Pracownik placówki może dokonywać pomiaru temperatury uczniów i innych osób odwiedzających placówkę oświatową. Rodzic /opiekun zobowiązany jest oczekiwać na wynik pomiaru temperatury dziecka.
  3. Wyznacza się strefy dostępne dla rodziców /opiekunów przyprowadzających dzieci i strefy wyłączone z ruchu na terenie placówki oświatowej.
  4. Rodzic /opiekun ucznia z objawami infekcji dróg oddechowych, w szczególności gorączką, kaszlem, katarem powinien podjąć decyzję o pozostaniu dziecka w domu. Uczeń, u którego pojawią się niepojące objawy chorobowe może zostać odesłany do domu, niewpuszczony do budynku placówki oświatowej lub pracownik szkoły musi powiadomić rodzica /opiekuna o konieczności odebrania ucznia ze szkoły. 
  5. Rodzic /opiekun, którego domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych powinien o tym fakcie niezwłocznie, telefonicznie powiadomić dyrektora szkoły.
  6. Rodzic /opiekun powinien informować dziecko/dzieci będące pod jego opieką o obowiązujących w placówce zasadach sanitarnych w tym o niezabieraniu do szkoły zbędnych przedmiotów, zabawek itp.  

   

  § 4.

  Obowiązki uczniów

  1. Uczeń ma obowiązek stosowania zasad higieny zgodnie z ogólnodostępnymi  szkole instrukcjami oraz wskazówkami pracowników szkoły, zwłaszcza częstego mycia i dezynfekcji rąk, szczególnie po wejściu do szkoły, przed spożyciem posiłku, po zajęciach sportowych, powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety itp.
  2. Pracownik placówki może dokonywać pomiaru temperatury uczniów szkoły.
  3. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, które nie są konieczne do nauki, uczestnictwa w zajęciach itp. 
  4. Uczeń powinien korzystać z własnych przyborów szkolnych i podręczników. Uczniowie nie powinni wymieniać się posiadanymi przyborami pomiędzy sobą.
  5. Uczniowie powinni zachowywać dystans min. 1,5 m pomiędzy sobą oraz pracownikami szkoły oraz unikania bezpośredniego fizycznego kontaktu (podawanie ręki).
  6. W bibliotece szkolnej wprowadza się zasady obecności tylko jednego ucznia w pomieszczeniu oraz wprowadza się dwudniową kwarantannę dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.
  7. W gabinecie pedagoga szkolnego wprowadza się zasady obecności tylko jednego ucznia w pomieszczeniu.
  8. W przypadku używania jednorazowych maseczek lub rękawic ochronnych należy je wyrzucać do specjalnie wyznaczonego w tym celu pojemnika.
  9. Do szkoły może przyjść tylko uczeń zdrowy. Uczeń z objawami infekcji dróg oddechowych, w szczególności gorączką, kaszlem, katarem powinien pozostać w domu. Uczeń, u którego pojawią się niepokojące objawy chorobowe może zostać odizolowany, odesłany do domu, niewpuszczony do budynku placówki oświatowej lub pracownik szkoły musi powiadomić rodzica /opiekuna o konieczności odebrania ucznia ze szkoły. 
  10. Uczeń, którego domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych powinien o tym fakcie niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły.

   

  § 5.

  Organizacja żywienia w placówce oświatowej

  1. Wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia uczniów spożywających posiłki wydawane w szkole oraz zasady zabezpieczenia osób je wydających.
  2. W razie zaistnienia potrzeb organizacyjnych posiłki mogą być wydawane uczniom w sposób zmianowy, tj. grupy szkolne mogą mieć wyznaczone przerwy na spożycie obiadu, aby uniknąć mieszania się uczniów z różnych klas.
  3. Blaty stołów, poręcze krzeseł po każdej grupie będą czyszczone.
  4. Personel wydający posiłki ma zalecenie ograniczyć do minimum kontakt z uczniami przy jednoczesnym zachowaniu zasady zasłaniania ust i nosa za pomocą środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice), noszenia rękawiczek lub dezynfekowania dłoni przez pracowników odpowiedzialnych za obsługę stołówki albo zachowanie minimum 1.5 m dystansu.
  5. Szczególna uwaga należy będzie zwracana na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców (używanie jednorazowych opakowań i sztućców lub mycie wielorazowych naczyń i sztućców z użyciem detergentów i w odpowiedniej temperaturze).
  6. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.

   

   

   

   

   

  § 6.

  Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracowników placówki

   

  1. Uczeń, u którego pracownik szkoły rozpozna wymienione w § 4, pkt 9 niepokojące objawy chorobowe może zostać niewpuszczony do budynku placówki oświatowej lub rodzic /opiekun zostanie powiadomiony o konieczności odebrania ucznia ze szkoły. 
  2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej uczniowie i pracownicy placówki oświatowej powinni pozostać w domu. Wskazany jest kontakt telefoniczny z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
  3. Pracownik lub uczeń z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, szczególnie gorączką, kaszlem, może zostać odizolowany w odrębnym, wyznaczonym wcześniej pomieszczeniu – jest to zaplecze kantorka sportowego. Zapewnia mu się min. 2 m. odległości od innych osób. Niezwłocznie powiadamia się rodziców/ opiekunów ucznia lub wskazane inne osoby o konieczności odebrania osoby ze szkoły.
  4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń lub pracownik z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej, bezzwłocznie zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu, oraz dezynfekcji.
  5. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).
  6. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
  7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-Cov-2 na terenie szkoły placówka oświatowa będzie stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
  8.  W miarę możliwości ustalona zostanie lista osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach budynku szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i szkoła będzie stosowała się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/  oraz https://gis.gov.pl/  odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

   

   

 • Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

 • Aktualizacja danych

  Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
 • Bezpieczny powrót do szkoły

 • Bezpieczny powrót do szkoły

 • Rozpoczęcie roku szkolnego

  Prosimy o zapoznanie się z organizacją rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021.

  rozpoczecie_roku_szkolnego.pdf

   

 • Wykaz podręczników do religii w roku szkolnym 2020/2021


  Wykaz podręczników do religii w roku szkolnym 2020/2021

  DOC200820-20082020103701.pdf


 • Zebrania informacyjne dla rodziców dzieci przedszkolnych

  Zebranie informacyjne dla rodziców dzieci

   z Punktu przedszkolnego i Oddziałów przedszkolnych

  w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach

   

   

  Szanowni Rodzice

  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach zaprasza Państwa na spotkanie informacyjne dotyczące organizacji i funkcjonowania Punktu Przedszkolnego i Oddziałów Przedszkolnych, które odbędzie się dnia 27 sierpnia 2020 roku (czwartek) w Klubie w Dołujach przy ulicy Żubrzej 7.

  Ze względu na ograniczenia spowodowane Covid-19  i zalecenia GIS proszę, aby w zebraniu uczestniczyło jedno z rodziców bez dzieci.

  Na godzinę 17:30 zapraszam Rodziców z Punktu przedszkolnego mieszczącego się w Dołujach przy ulicy Słoneczny Sad 24   i oddziału przedszkolnego –  tylko dzieci trzyletnie – mieszczącego się przy ulicy Żubrzej 5 .

  Na godzinę 18:30 zapraszam rodziców dzieci 4, 5 i 6 letnich z oddziałów przedszkolnych przy ulicy Żubrzej 5.

  Przypominam o obowiązku zasłaniania nosa i ust.

   

  Z poważaniem Elżbieta  Walczyk

   dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach

 • Wakacje

  Serdecznie życzymy, aby tegoroczne wakacje były słoneczne, radosne,

  a przede wszystkim bezpieczne,

  by sprzyjały poznawaniu ciekawych miejsc i zawieraniu nowych przyjaźni.

  Życzymy, by wakacje były czasem zasłużonego i efektywnego wypoczynku,

  byśmy wszyscy mogli nabrać sił i zapału do pracy w nowym roku szkolnym.

 • Wakacyjny konkurs fotograficzny

  Konkurs fotograficzny

  „Stary człowiek i morze”

   

  Zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Stary człowiek i morze”. Prace konkursowe powinny być zainspirowane tytułem bądź treścią wspomnianej lektury. Mile widziana jest także obróbka zdjęć w jednym z dostępnych do tego celu programów.

  Zdjęcia należy wysyłać na adres informatyka.doluje@interia.pl do 18 września 2020 r.  Uczestnik może przesłać maksymalnie trzy prace.

  Każdy uczestnik konkursu zostanie nagrodzony oceną z informatyki, a zwycięzca otrzyma także ocenę celującą z języka polskiego. Przewidziane są także drobne upominki.

  Wypoczywając podczas wakacji na pewno nie raz Twoim oczom ukaże się widok, który warto utrwalić na zdjęciu. Nie zmarnuj takiej szansy i weź udział w naszym konkursie.

  Miłej zabawy.

 • Lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny

  Lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny w terminie 29.06.2020-24.07.2020 – Oddziały przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach.

   

  1. Antosik Piotr
  2. Brzozowska Martyna
  3. Brzozowski Grzegorz
  4. Gauza Aleksander
  5. Gostomczyk Kacper
  6. Honcharuk Jarosław
  7. Honcharuk Sofia
  8. Jegor Wiktoria
  9. Kaczmarek Krzysztof
  10. Klepsa Piotr
  11. Kuś Alex
  12. Kuźmicz Natasza
  13. Maleńczyk Inez
  14. Mieszkalski Wiktor
  15. Nowy Miłosz
  16. Nowy Wojciech
  17. Piotrowski Sebastian  
  18. Płucińska Sara
  19. Rakowska Hanna
  20. Stanisz Maria
  21. Suprowicz Julia
  22. Tomala Kuba
  23. Tomala Weronika
  24. Tylińska Daria
  25. Weremczuk Leon
  26. Wyroślak Maja
  27. Zaorska Wiktoria
  28. Zaryński Bruno

   

 • Zakończenie roku szkolnego

  ORGANIZACJA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

  ZGODNIE Z WYTYCZNYMI GIS

   

  TERMIN: 26 CZERWCA 2020r.

   

  Do szkoły mogą przyjść wyłącznie osoby zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

  1. Uczniowie oraz nauczyciele nie mogą uczestniczyć w zakończeniu roku szkolnego, jeżeli przebywają w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  2. Podczas zakończenia roku szkolnego  w szkole mogą przebywać:
  1. uczniowie
  2. wychowawcy
  3. inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę itp..
  4. pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

   

  Uczniowie: -  wchodzą pojedynczo z zachowaniem dystansu społecznego- 1,5 m w odniesieniu do uczniów oraz pracowników szkoły, ubrani w maseczki ochronne lub przyłbice.

  - przy wejściu do szkoły uczeń dezynfekuje ręce.

  - po otrzymaniu świadectwa uczeń opuszcza szkołę z zachowaniem dystansu społecznego.

   

  Wejście do szkoły jest możliwe  dla uczniów uczestniczących w zakończeniu roku szkolnego zgodnie z poniższym harmonogramem.

  godz. 9:00:     klasa I – sala 17 (budynek przy boisku)

                         klasa II – sala 104

                         klasa III – sala 101

                         klasa  IV – sala 14

  godz. 10:00:   klasa V – sala 16

                         klasa VI – sala 8

                         klasa VII – sala 14

  godz. 10:30:   klasa VIII – hol szkoły

   

  Wychowawcy będą kontrolowali przestrzeganie zaleceń wydanych przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

 • Wyniki konkursu "Najpiękniejsza liczba pi"

  W konkursie oddano 20 głosów. Wyniki przedstawiają się następująco:

  I miejsce - Lidia Sagan

  II miejsce - Oliwia Tomala

  III miejsce - Kacper Polek

  Serdecznie gratulujemy.

   

 • Dyżur wakacyjny w przedszkolach

  Komunikat dotyczący dyżuru wakacyjnego


  Trwająca epidemia COVID-19 i idące za tym wytyczne MEN i GIS dotyczące wprowadzenia zaostrzonych procedur  bezpieczeństwa, spowodowało ustalenie zasad funkcjonowania placówki w tzw. dyżurze wakacyjnym w dniach 29.06.2020r – 24.07.2020r.:

  1. Na terenie naszej placówki będą funkcjonowały dwa oddziały dla 28 dzieci łącznie.
  2. Do placówki będą przyjęte dzieci tylko z placówki macierzystej (tj. Punktu Przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w PSP w Dołujach).
  3. Opieka wakacyjna będzie realizowana w budynku oddziałów przedszkolnych w Dołujach przy ul. Żubrzej 5.
  4. Zgodnie z rekomendacją MEN, będą przyjmowane wyłącznie dzieci rodziców pracujących, którzy muszą wrócić do pracy.
  5. Dzieci będą przyjmowane wg kolejności zgłoszeń.
  6. Deklaracja wraz z oświadczeniem będą do pobrania ze strony internetowej szkoły: www.pspdoluje.edupage.org
  7. Dokumenty należy przesłać na adres mailowy szkoły: dolujeszkola@wp.pl do 22 czerwca 2020r. włącznie lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły w Dołujach, przy ul. Daniela 18 w godz. 8:00 – 14:00.
  8. Rodzic jest zobowiązany do podania w jakim terminie dziecko będzie przebywało w placówce oraz w jakich godzinach.
  9. Lista przyjętych dzieci na dyżur wakacyjny będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły: www.pspdoluje.edupage.org w dniu 24 czerwca 2020r.


  Oswiadczenie_dla_Rodzica_COVID.docx

  Deklaracja_-przerwa_wakacyjna-_2020.docx



 • Półkolonie letnie

  Półkolonie letnie dla uczniów uczestniczących w projekcie „Edukacja bez barier”. Dziecko można zapisać tylko na jeden turnus. Liczba miejsc jest ograniczona.

  Proszę o dokonywanie zgłoszeń telefonicznie: 91 311 88 20 w godz. 8:00 – 14:00 najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r.

  ZPDRz_2020_Doluje_Ulotka_polkolonie_eksperymenty_2020.pdf

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach
  ul. Daniela 18
  72-002 Dołuje
 • (+48) 91 311 88 20
  sekretariat czynny 7:30 - 15:00 poniedziałek - piątek

  (+48) 91 311 88 15
  Odziały Przedszkolne ul. Żubrza 5

  (+48) 91 311 83 39
  Punkt Przedszkolny ul. Słoneczny Sad 24